Garantivillkor Motorer

Utöver konsumentköplagens villkor lämnar Landyahts AB, 1 års materialgaranti för renoverade samt nya produkter. Speciella villkor gäller för produkter i produktgrupp B. (Begagnade) samt motorer som klassas som renoveringsobjekt (produktgrupp C).

Garantitiden räknas från leveransdatumet enligt kvitto eller faktura. Garantin gäller endast inom Sverige, för köparen, och förutsätter att produkten har installerats och endast använts för privat bruk på ett ändamålsenligt sätt och enligt Landyahts skriftliga anvisningar.

Garantin gäller funktionsfel som uppkommer under garantitiden. Garantin gäller inte fel som uppstår vid eller efter egen förändring av produktens funktion och utseende, såsom ombyggnation, uppgradering eller annan konfigurering av produkten utan skriftligt godkännande från Landyahts AB.

Garantin omfattar inte heller fel som uppkommit genom olyckshändelse, åverkan, missskötsel eller som orsakats av komponenter ej levererade av Landyahts AB. Materialgarantin innebär att Landyahts AB ersätter felaktig del eller komponent med en likvärdig felfri produkt. Kunden svarar för alla omkostnader såsom frakter och arbetskostnader samt eventuella följdskador, om inte konsumentköplagen är applicerbar.

Vid garantianspråk skall köparen till egen kostnad leverera objektet eller hela fordonet till säljaren för undersökning, alternativt undersöka objektet själv efter godkännade från Landyahts AB. Omfatts inte uppkommet fel av garantin debiteras köparen arbetstid samt övriga kostnader för utredning och eventuell reparation. Köparen skall kontakta säljaren innan demontering/reparationer påbörjas. Reparationer påbörjade utan Landyahts skriftliga godkännande ersätts inte.

Garantitid och villkor per produktgrupp:

 1. Renoverade motorer: Garantin gäller fr o m leveransdatum, 12 månader / 10000 km, beroende på vilket som inträffar först.
 2. Begagnade motorer: Garantin gäller fr o m leveransdatum, 1 månad / 2000 km, beroende på vilket som inträffar först.
 3. Begagnade motorer och motordelar klassade som Renoveringsobjekt: Garantin gäller fr o m leveransdatum, 1 månad. Vid försäljning av renoveringsobjekt garanteras endast att motorblock, vevaxel samt topplock är renoveringsbara, dvs att de vid leverans är fria från sprickor eller större icke reparerbara skador.

Speciella garantivillkor för motorer, longblock/shortblock:

 1. Installationsdokumentet skall fyllas i samt levereras till säljaren senast 30 dagar efter installation.
 2. Köparen skall följa Landyahts anvising gällande uppstart och inkörning av motorn.
 3. Produkten skall skötas enligt tillverkarens rekommendationer i avseende arbetstemperatur, servicesintervaller, oljekvalite, filterkvalité etc. Medföljer inte skötseldokumentation gäller tillverkarens dokumentation från den motortyp samt årsmodell som motorn ursprungligen var ämnad för.
 4. Utförd service skall dokumenteras med kvitto från auktoriserad verkstad, alternativt kvitto på använda produkter i samband med service samt dokumenterad mätarställning och datum för service.
 5. Fordnet skall ha fungerande temperaturmätare samt oljetrycksmätare/oljetryckslampa.
 6. Motorn skall köras med en korrekt, för motortypen och användningsområdet, luft/bränsle blandning. Vid tveksamheter skall blandningsförhållandet mätas och dokumenteras under färd.
 7. I de fall termostat inte ingår skall en ny termostat installeras.
 8. Motorn skall monteras, om inte annat framgår av köpeavtalet i en personbil/lätt lastbil.
 9. Motorn får aldrig överhettats, och överhettningsindikatorerna får inte demonteras.
 10. Motorn får inte utsättas för spikningar oavsett anledning. (ex felaktigt inställd tändning, felaktigt bränsle)
 11. Motorn får inte användas i tävlingssammanhang.
 12. Motorn får inte köras med högre varvtal än tillverkaren rekommenderat.
 13. Motorkomponenter, annat än servicerelaterade produkter får inte bytas ut utan i förväg skriftligt godkännande från Landyahts AB.